این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

Registration Grants for the Workshop on OWC

 Chinese Academy of Science pay grant for student registration for the workshop on OWC.