این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

Registration Fees

Registration Fees for Iranian Nations

Student participants: 200,000 toman
Non-student participants: 300,000 tomanRegistration Fees for Foreign Nations


International participants: 100 $ 


 
ATTENTION

 
Iranian participants must send us their receipt number and international participants must pay on site.