این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

Colloquium Photo Gallery

Openning Ceremony:Presentations:Tea breaks and lunch:Closing Ceremony:Workshop:Dinner:Isfahan toor: