این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

Accommodation

    Accommodation at IUT

    All participants can use the university accommodation facilities such as university hostel and dormitory.

    For non- iranian participants,couples and staff to reserve their accommodation please contact us via m.sedghi@ec.iut.ac.ir.


          Hotel Reservation