این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
News

NEWS

Colloquium halls Location

The First West Asian Colloquium on Optical Wireless Communications will be held in Halls complex,Shahid-Fotouhi Hall.

The First West Asian Colloquium on Optical Wireless Communications will be held in Halls complex,Shahid-Fotouhi Hall.