این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
News

NEWS

About Registration Fees

Registration Fees for Iranian Nations & Foreign Nations ...

Registration Fees for Iranian Nations

Student participants: 200,000 toman

Non-student participants: 300,000 toman


Registration Fees for Foreign Nations


International participants: 100 $