این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
News

NEWS

Accommodation at IUT

All participants can use the university accommodation facilities such as university hostel and dormitory.

All participants can use the university accommodation facilities such as university hostel and dormitory.

For non- iranian participants,couples and staff to reserve their accommodation please contact us via m.sedghi@ec.iut.ac.ir.